logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 179,70 m2 zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Inowrocławiu. Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2023r. o godzinie 1000 w biurowcu Zarządu Spółdzielni w Inowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 95 1240 1196 1111 0000 1341 4982 w Banku PEKAO SA Oddział w Inowrocławiu. Wadium wynosi równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu wg wywoławczej ceny jednostkowej netto, tj. 9.854,76 zł. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium, w przypadku oferenta , który wygra przetarg, będzie zaliczone na poczet kaucji*, będącej finansowym zabezpieczeniem lokalu, której wysokość określona jest w umowie najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na to samo konto, z którego przelew został przelany do KSM.
*Wysokość kaucji wynosi równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu i zależy od stawki wynegocjowanej w przetargu.
Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do wpłacenia różnicy kaucji do dnia podpisania umowy. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od zdania lokalu, po potrąceniu należności obciążających Najemcę, w kwocie odpowiadającej - przyjętemu przy jej wpłaceniu - procentowi czynszu obowiązującego w dniu jej wypłaty.
Jeżeli oferent odmówi podpisania umowy najmu lokalu na warunkach, na których wygrał przetarg, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Jednocześnie należy poinformować KSM o celu najmu lokalu oraz wykorzystywać lokal na działalność gospodarczą określoną w umowie najmu.

Wywoławcza cena jednostkowa netto czynszu najmu wynosi: 18,28 zł./m2

Powyższa cena nie obejmuje:
- podatku od nieruchomości - od gruntu i budynku - 490,08 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 64,69 zł
- opłaty - odpady komunalne - wg złożonego zgłoszenia zapotrzebowania na odpady
- opłaty stałej centralnego ogrzewania - 98,79 zł
- zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych centralnego ogrzewania - 593,01 zł
(Zaliczka wnoszona w okresie faktycznego poboru ciepła w miesięcznych okresach rozliczeniowych w formie opłaty podlegającej rozliczeniu dwa razy w roku, tj. po zakończeniu sezonu grzewczego i na 31.XII każdego roku).
- zużycia zimnej wody- wg wskazań wodomierza
- zużycia energii elektrycznej - wg wskazań licznika energii elektrycznej (umowa podpisana indywidualnie z dostawcą energii elektrycznej)
- podatku VAT - według obowiązujących stawek
Powyższe składniki opłat, które są niezależne od Spółdzielni obciążają najemcę i ustalone zostały wg aktualnych wysokości netto w skali miesiąca . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1,00 zł/m2.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny.
W siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 317 wyłożony jest do wglądu projekt umowy zawierający podstawowe warunki umowy najmu.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy oferent zobowiązany będzie podpisać:
- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przetargiem (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochr. danych osobowych).
- oświadczenie informujące, że zapoznał się ze stanem faktycznym lokalu lub zrezygnował z możliwości zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu.
- oświadczenie, iż lokal należy wykorzystywać na działalność gospodarczą określoną w umowie najmu.

W związku z procedurą pod kątem obowiązków stosowania ustawy AML Spółdzielnia informuje, że osoba, która wygra przetarg na wynajem lokalu użytkowego, przed podpisaniem umowy będzie podlegała procedurze AML (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenia
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU